حقوق بازنشستگان

دستمزد کارگر روزمزد چقدر شد؟

به گزارش خبرجو24، دستمزد کارگر روزمزد چقدر شد؟ مرکز آمار ایران متوسط دستمزد کارگران روزمزدی در بخش باغبانی و کشاورزی در سال جاری را حدود…

 آخرین اخبار