زنم منکر ارتباطش با مرد غریبه شد ولی من دیدم که …

بدون دیدگاه

به گزارش خبرجو24؛ زنم منکر ارتباطش با مرد غریبه شد ولی من دیدم که …

مرد جوانی که همسرش را خفه کرده بود ادعا می کرد دلیل قتل مشاجره بر سر خیانت خانمش بوده است.

رســیدگی بــه ایــن پرونــده از 17 اردیبهشــت ســال 96 و از وقتی شروع شد که زن جوانی به طرز مرموزی در خانه اش در یک مجمتع مسکونی کشته شده بود. خیلی زود بازپرس کشیک قتل در محل جنایت حضور یافت و تحقیقات جنایی با انتقال جسد زن جوان به پزشکی قانونی قوت گرفت.

نخستین معاینات پزشکی نشان می‌داد مهشید در اثر خفگی جان باخته است اما موضوع مهمی که نظر کارآگاهان را به خود جلب کرده بود فرو رفتن جسم نوک تیز به گلوی مقتول بود.

دروغگویی شوهر

حسام همســر مقتول که در همان دقایق اولیه درصحنه تحقیقات کارآگاهان حاضر بود در حالیکه از کشته شدن همسرش به شدت ناراحت بود مدعی شد مــن در فــرودگاه کار می کنــم، ســاعت 9 ونیم شــب بود که از محل کار به خانه برگشــتم وقتی خواســتم با کلید درورودی را بــاز کنــم نتوانســتم چــون در از داخل قفل بود و هر چه در زدم کســی باز نکرد.

نگران شــدم به همین خاطر به سراغ همسایه ها رفتم و پیگیر همسرم شدم اما هیچ کس از همسرم خبر نداشت و در ادامه با کمک همســایه ها و با پیچ گوشــتی قفل در را باز کردیم و وقتی وارد خانه شدم جسد همسرم را دیدم که روی تخت افتاده بود.

کارآگاهان برای کشف راز معمای این جنایت مرموز تحقیقات گســترده ای را انجــام دادنــد اما ســرنخ و انگیزه ها برای این جنایــت پیدا نکردند و سرانجام با بازجویی های بیشتر از حسام بود که او لب به اعتراف گشود و راز جنایتش را برملا کرد.

اعتراف به قتل

پس از اعتراف حسام به قتلی که مرتکب شده بود به دادسرا منتقل شد و پس از مراحل بازپرسی به زندان رفت و پس از آن برای رسیدگی به پرونده اش در شعبه یکم دادگاه کیفری به دادگاه منتقل و پای میز محاکمه ایستاد.

در ابتدای جلسه دادگاه رییس دادگاه از پدرومادرمقتول نیز خواست درجایگاه بیاستند و آنها مدعی بودند دامادشان مرد خوبی است و اختلافی با همســرش نداشــته است و وقتی این ماجرا رخ داد بسیار تعجب کردیم.

آنها علی رغم میل باطنی خواستگار قصاص دامادشان شدند.

سپس به دستور رئیس دادگاه متهم پای میز محاکمه ایستاد ودر اظهاراتش گفت: من هرگز نقشه ای برای کشتن همسرم نداشتم او ادامه داد در جریان یک درگیری مهشید را کشــته اســت و ســپس بــا صحنه ســازی و گذاشــتن کلید پشــت در خانــه طــوری وانمــود کــرده کــه در زمان قتل خانه نبوده اســت.

این مرد گفت : مــن وهمســرم زندگــی خوبی داشــتیم تــا اینکــه مدتی قبــل از ایــن حادثه خیلــی اتفاقی هنگام بررســی گوشی همســرم متوجه شــدم او با مــرد غریبه ای رابطه دارد. شــوکه شــده بودم و نمی دانســتم باید چه کار کنم بعد تصمیم گرفتم از خودش بپرســم که این مرد کیســت؟ اماهمسرم منکر آشنایی شد و وقتی پیام های داخل گوشی را به او نشان دادم عنوان کرد حتما گوشی دست دخترمان بوده و به اشتباه تماس و پیامکی ارسال شده است. حرفــش را باور نکردم و بعــد ازاین ماجرا بشــدت به همســرم مشکوک شــده بــودم تا اینکــه مدتی بعد مــدارک دیگــری از این ارتبــاط پیدا کردم. اعصابــم به هم ریخته بــود و خــواب و خــوراک نداشــتم. روز حادثــه دختــرم را که 8 ســال داشــت به مدرســه بردم و بــه او گفتم ظهــر به خانه مادربزرگــش برود چــون مــن و مادرش می خواهیــم جایــی برویــم.

وی ادامه داد : بعــد خودم به ســرکار نرفتــم و به خانه برگشــتم. باید تکلیــف ایــن ماجــرا را روشــن می کــردم وقتی به خانه رسیدم از همسرم خواستم توضیح دهد اما او باز هم منکر شد و کار به درگیری کشید اعصابم به هم ریخته بود و کنترلی بر رفتارم نداشــتم او را کتک زدم بعد دهانش را با یک شــال بستم. برای اینکه آرام شــوم به حیاط رفتم و سیگار روشــن کــردم اما وقتــی برگشــتم دیدم همســرم نفس نمی کشد ســعی کردم با فرو کردن جسم نوک تیز به زیر گلویش او را نجات بدهم اما هیچ فایدهای نداشت و مرده بود. نمی دانستم چه کار کنم فقط تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که با صحنه سازی خودم را تبرئه کنم به همین خاطر یک پلاستیک روی سرش کشیدم و کلیــد را داخل قفل در گذاشــتم و بیرون رفتم تا همه فکر کنند همســرم به دســت یک ناشــناس به قتل رسیده است .

موقع برگشــت هم طوری وانمود کردم که من ســر کار بــودم. حالا من از این کار اشتباهم پشیمانم هرچند خودم را مستحق مرگ می دانم اما خواستار بخشش هستم . مرد جوان رو به اولیای دم کرد و ازآنها خواست که مرا به خاطر نوه اتان ببخشید.

پس از پایان جلسه محاکمه قضات وارد شور شدند و پس از مشورت متهم را باتوجه به درخواست اولیای دم به قصاص محکوم کردند این متهم حالا با مهر تایید قضات دیوان عالی در یکم قدمی چوبه مرگ قرار دارد .

اخبارجامعهحوادث
پربازدیدتجاوز
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

 آخرین اخبار

 برچسب‌های پربازدید