رنه بری، عکاس سوئیسی در سال 1960 میلادی برای عکاسی به ایران آمد و چند روزی را نیز میهمان خاندان پهلوی در تهران بود. به روایت عکس های برجا مانده از این سفر او در مدت اقامت خود در ایران که همزمان با تولد پسر شاه مخلوع بود توانست اولین عکس ها از پسر شاه و فرح دیبا را در بیمارستان عکاسی کند.

در تصاویر منتشر شده به وضوح مشخص است که کلیه امکانات کشور تمام و کمال در اختیار خانواده شاه پهلوی بوده و این در حالی است که ساده ترین امکانات بهداشتی و درمانی در آن زمان برای مردم عادی در دسترس نبود و بسیاری از مادران به اجبار فرزندان خود را در خانه ها و به دست قابله ها به دنیا می آوردند. این تبعیض و بی عدالتی تا جایی پیش رفت که در نهایت انقلاب شد.

فرح و محمدرضا پهلوی

فرح و محمدرضا پهلوی

فرح و محمدرضا پهلوی

فرح و محمدرضا پهلوی