خلوت تنهایی کتایون ریاحی در ویلای ساحلی اش مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفت.