تصویری از مراسم عقد حامد آهنگی را ببینید.

حامد آهنگی