متاهلم و نمی‌توانم آشنایی 9 ساله‌ام را با خانمی دیگر قطع کنم!

بدون دیدگاه
 

به گزار خبرجو24؛ متاهلم و نمی‌توانم آشنایی 9 ساله‌ام را با خانمی دیگر قطع کنم!

خراسان/ 44 ساله‌ام و متاهل. 9 سال پيش با خانمي هم سن خودم آشنا شدم و تا امروز اين آشنايي ادامه داشته. حالا خداحافظي هم براي او سخت شده و هم براي من. همديگر را دوست داريم و اصلا امکان ازدواج وجود ندارد. يک بار از او خداحافظي کردم اما چون ناراحتي قلبي دارد، کارش به بيمارستان کشيد. يک بار هم او از من خداحافظي کرد و من نتوانستم. مانديم چه کار کنيم؟ شما در اين 9 سال به همسرتان خيانت کرده‌ايد و حتي زماني را که حق طبيعي همسر ‌تان بوده، با فرد ديگري گذرانده‌ايد. از شما مي‌خواهم براي تصميم درباره ادامه يا قطع اين رابطه مخفيانه، مسئله تعهد به همسرتان را در نظر بگيريد.

با مفهوم «تعهد» آشنا شويد! در واقع ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ آﯾﺎ اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت در زندگي مشترک، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺪاوم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟ تا به حال فکر کرديد علت تمايل شما به اين خانم چيست؟ آيا تا به حال درصدد اين برآمده‌ايد که نقاط ضعف همسرتان را که موجب سرد شدن رابطه عاطفي‌تان شده به او بگوييد يا خيانت را راه حل بهتري يافته ايد؟! ﺑﺮ اﺳﺎس الگوي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري، ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ تعيين ﻣﯽشود. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زوج ها اﻧﺘﻈﺎرات ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺮآورده کنند و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ راﺑﻄﻪ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎيﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪي ﺑﯿﺸ‌ﺘﺮي مي کنند و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺗﻌﻬﺪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽشوند.

در ادامه مطلب، راهکارهايي براي خاتمه رابطه با نفر سوم و تداوم رابطه با همسرتان ارائه مي‌شود. پيگير بيماري آن زن نباشيد! هر چيزي که باعث يادآوري شما از اين رابطه مي‌شود، از دسترس خود خارج کنيد، مثل شماره تلفن او، هدايايش، مکان قرارهاي ملاقات و … . در ضمن به نفر سوم پيام دهيد که ادامه اين رابطه براي شما مقدور نيست و براي آرامش رواني خود نياز داريد تا سرمايه گذاري عاطفي منسجم، متمرکز و متعهدانه با همسرتان را در اولويت قرار دهيد. مدتي از دسترس‌اش خارج شويد و اين خداحافظي موقت را بدون توضيح مجدد به خداحافظي قطعي و بدون ديدار دوباره ختم کنيد. پيگير بيماري او هم نباشيد چون هم اکنون شما در شرايطي نيستيد که بتوانيد براي درمانش کاري بکنيد و فقط زندگي خودتان را نابود خواهيد کرد. عواقب اين 9 سال آشنايي را بپذيريد هيچ وقت فراموش نکنيد شما 9 سال از زندگي مشترک‌تان را با فکر و حتي گفت‌وگو با فرد سومي گذرانده‌ايد و اين حتما موجب بي‌توجهي شما به همسرتان و شکل‌گيري چرخه معيوب و سرد عاطفي در رابطه شما و همسرتان شده است.

پس لطفا در سرد شدن همسرتان يا بي توجهي‌اش به خودتان، مسئوليت رفتار خود را در شکل‌گيري آن بپذيريد و همواره سعي در رفع آن داشته باشيد نه اين‌که از آن به نفع ارتباط با نفر سوم کمک بگيريد. همچنين با همسر خود ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدن، ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎسﻫﺎي بين تان و داراﯾﯽﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮک، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﯿﺸ‌ﺘﺮي کنيد. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽتان را در ﺣﻞﺗﻌﺎرضﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺎ همسرتان افزايش دهيد تا مبادا بر سر هر دو راهي و کشمکش دوباره به فکر رابطه با نفر سوم بيفتيد که اين يعني حل تعارض به روش ناکارآمد و مسامحه گرانه. از اﯾﻦ رو ﻫﺮ ﻗﺪر زوجﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ، راﺑﻄﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻨﺴﺠﻢﺗﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

اخبارحوادث
پربازدید
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

 آخرین اخبار

 برچسب‌های پربازدید